Jazykové zkoušky a certifikáty

Jazyková škola Metropol má akreditaci Ministerstva školství České republiky, jako škola s právem státní jazykové zkoušky, úspěšné složení které se potvrzuje vydáním vysvědčení stanoveného typu.

Otestujte si své jazykové dovednosti pomocí simulovaných zkoušek (Zkoušky nanečisto)

Úspěšně projít testem a získat certifikáty pro úrovně: B2 (základní) a C1 (obecné)

Připravit se na státní zkoušky z českého jazyka na všech úrovních

Jazyková škola Metropol má akreditaci Ministerstva školství České republiky, jako škola s právem státní jazykové zkoušky, úspěšné složení které se potvrzuje vydáním vysvědčení stanoveného typu.

Můžete se nechat otestovat a získat vysvědčení pro úrovně: B2 (základní) a C1 (obecné)

Připravte se na státní zkoušky z českého jazyka všech úrovní

Harmonogram zkoušek z českého jazyka od února do června 2024

Přihlašování ke zkouškám z češtiny pro cizince B2 a C1 je otevřeno

Všichni jsou vítáni. Upozorňujeme, že pokud si ještě nejste jisti svými schopnostmi, můžete složit zkušební zkoušku (Zkoušky nanečisto). K cvičným zkouškám nebude vydáno osvědčení. Registrace končí týden před zkouškou.

Jazyk
Datům zkušební zkoušky
Datům zkoušky
Poplatek za zkušební zkoušku
Cena zkoušky

Postup při státní jazykové zkoušky základní B2 (CEFR)

Postup státní zkoušky z českého jazyka (SJZ) stanoví Ministerstvo školství České republiky. Podmínky SJZ jsou jednotné a platí na celém území ČR.

Zkouška je určena všem cizincům starším 16 let, kteří si chtějí nebo potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině.

Registrace

Registrace na jarní sezení probíhá v březnu až dubnu 2024 . Potvrzení o platbě po registraci nejpozději do 28.04.2024 . Přihlásit se můžete osobně v jazykové škole nebo online.

Cena

Základní cena zkoušky je 4500 Kč . Jestliže kandidát není v písemné části SJZ úspěšný, a není proto pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 500 Kč.

Provádění zkoušky

Termín písemné části SJZ Czech je 17. května 2024. Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky. V den zkoušky je třeba předložit doklad totožnosti a doklad o zaplacení.

Přihlaste se ke státní zkoušce

*všechna pole formuláře jsou povinná

Obsah základní zkoušky (B2)

Государственные экзамены по чешскому языку
circle
circle
circle

Pro získání vysvědčení o statní jazykové zkoušce musí student dosáhnout alespoň 60 % správných odpovědí po písmene části, a pak postupují k ústní. Po úspěšní absolvování obou část zkoušky dostanou vysvědčení.

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice.

Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

  1. stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 700–1000 slovů;
  2. dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov;
  3. stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 35-40 minut;
  4. schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury.


Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny 1. a 2. lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15–20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

  1. schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života;
  2. dovednost plynně hovořit o daných tématech.

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována «výborně» nebo «velmi dobře». Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500,- Kč.

Certifikáty A1, A2, B1

Jazykové zkoušky z češtiny probíhají podle systému CEFR, což je zkratka pro Společný evropský referenční rámec pro jazyky a zahrnuje následující úrovně: A1, A2, B1, B2, C1.

Tato zkouška patří mezi certifikované zkoušky a je zařazena do seznamu standardizovaných zkoušek vydávaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Úspěšné zvládnutí písemného testu a ústního pohovoru opravňuje kandidáta k získání Osvědčení o základní znalosti jazyka

Vezměte prosím na vědomí, že certifikáty nejsou vhodné pro získání trvalého pobytu nebo občanství!

Úroveň
Registrace
Datům zkoušky
Délka písemné části
Cena

Zkouška pro úrovně A1-B1 se uskuteční, pokud se přihlásí alespoň 4 uchazeči.

Zkoušky TOEFL v Metropolu

– Přípravné kurzy ke zkouškám
– Registrace na TOEFL iTP
circle
circle

Požadejte o konzultaci –
a my vám vše podrobně vysvětlíme

Roční kurzy pro studenty a dospělé

V ceně kurzu je zahrnuta cena státní zkoušky z českého jazyka!

Годовой курс чешского языка

Hlavním účelem tohoto kurzu je příprava  na přijetí na veřejné a soukromé vysoké školy a vysoké školy v České republice. Naše škola také poskytuje  asistenci při papírování, nostrifikaci, výběru univerzity nebo vysoké školy, pomáhá s organizací školení v předmětech pro přijetí.

Umožňuje legálně pokračovat v pobytu v ČR minimálně po dobu jednoho akademického roku!

Немецкий интенсивный курс

Určeno pro studenty připravující se ke vstupu na vysoké školy v Německu nebo Rakousku  a také pro ty, kteří němčinu potřebují na stáž nebo práci v mezinárodních společnostech.

Umožňuje legálně pokračovat v pobytu v ČR minimálně po dobu jednoho akademického roku!

Английский интенсивный курс

Určen nejenom pro studenty, kteří se připravují na vstup na vysoké školy v České republice a v Evropě ke studiu v angličtině, ale i pro ty, kteří potřebují mezinárodní zkoušku nebo stáž a práci v mezinárodních společnostech.

Intenzivní kurzy pro děti a mládež 10-16 let

Angličtina v červnu, čeština nebo angličtina v srpnu

Tyto kurzy jsou ideální pro ty, kteří plánují od září studovat na české nebo britské škole!

Интенсивные языковые курсы для детей

Britská letní škola v červenci

Potřebujete neobvyklou angličtinu? Pak vy k nám! Ciťte se jako britský školák!

Британская школа

Bohatý program podle britských národních standardů založený na zdrojích Pearson Edexel: angličtina jako první jazyk, předměty jsou vyučovány v angličtině (matematika, přírodní vědy, IT).

Letní kurzy pro teenagery 16+ a dospělé

Dobrá příležitost dostat jazyk na požadovanou úroveň v krátkém čase. Kurzy zahrnují intenzivní gramatiku, tvorbu slovní zásoby a aktivní konverzační procvičování.

Letní tábor pro děti 8-15 let Výzva

Můžete si vybrat několik týdnů (částí programu). Cena jednoho týdne - 3350 Kč (jídlo navíc 150 korun na den):