Zkoušky a certifikáty

Jazyková škola Metropol má akreditaci Ministerstva školství České republiky, jako škola s právem státní jazykové zkoušky, úspěšné složení které se potvrzuje vydáním vysvědčení stanoveného typu.

Můžete se nechat otestovat a získat vysvědčení pro úrovně: B2 (základní) a C1 (obecné)

Připravte se na státní zkoušky z českého jazyka všech úrovní

Postup při státní jazykové zkoušky základní B2 (CEFR)

Postup státní zkoušky z českého jazyka (SJZ) stanoví Ministerstvo školství České republiky. Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku.

Zkouška je určena všem cizincům starším 16 let, kteří si chtějí nebo potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině.

Registrace

Registrace na jarní sezení probíhá v březnu až dubnu 2023. Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána nejpozději do 28 dubna 2023. Přihlásit se ke zkoušce můžete buď osobně na příslušném oddělení nebo on-line. Ke zkoušce se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nenavštěvovali jazykové kurzy.

Cena

Cena základní SJZ je 4000 Kč. Jestliže kandidát není v písemné části SJZ úspěšný, a není proto pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 500 Kč.

Termíny státních zkoušek

Termín konání SJZ čeština pro cizince je 12. května 2023. Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky. V den zkoušky je třeba předložit doklad totožnosti a doklad o zaplacení.

Přihlaste se ke státní zkoušce

*všechna pole formuláře jsou povinná

Obsah základní zkoušky (B2)

Государственные экзамены по чешскому языку
circle
circle

Pro získání vysvědčení o statní jazykové zkoušce musí student dosáhnout alespoň 60 % správných odpovědí po písmene části, a pak postupují k ústní. Po úspěšní absolvování obou část zkoušky dostanou vysvědčení.

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice.

Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

  1. stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 700–1000 slovů;
  2. dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov;
  3. stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 35-40 minut;
  4. schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury.


Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny 1. a 2. lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15–20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

  1. schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života;
  2. dovednost plynně hovořit o daných tématech.

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována «výborně» nebo «velmi dobře». Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500,- Kč.

Certifikáty A1, A2, B1

Jazykové zkoušky z češtiny probíhají podle systému CEFR, což je zkratka pro Společný evropský referenční rámec pro jazyky a zahrnuje následující úrovně: A1, A2, B1, B2, C1.

Tato zkouška patří mezi certifikované zkoušky a je zařazena do seznamu standardizovaných zkoušek vydávaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Úspěšné zvládnutí písemného testu a ústního pohovoru opravňuje kandidáta k získání Osvědčení o základní znalosti jazyka

Úroveň
Registrace
Datům zkoušky
Délka písemné části
Cena

Zkouška pro úrovně A1-B1 se uskuteční v případě minimálně 2 uchazečů. Zkoušku je možné absolvovat individuálně, po zaplacení dvojnásobku ceny zkoušky.

Požadejte o konzultaci –
a my vám vše podrobně vysvětlíme